Kallelse till RTK årsmöte 14/4 16:00 (nu finns mötesdokument)

Kallelse till RTKs ordinarie årsmöte 2024

När?

Söndagen 14/4 2024 kl. 16:00

Plats

Rönninge Tenniscenter AB Garnuddsvägen 35, 144 62 Rönninge

Motioner

Eventuella motioner skall inlämnats till styrelsen minst 14 dagar före mötet. Motioner kan väckas av röstberättigad medlem eller styrelse.

Mötesdokument
https://www.dropbox.com/scl/fo/07yax32r95j8d4req24du/h?rlkey=wevclqgjb906zi0myb7l7linu&dl=0


Vi vill se så många som möjligt på plats med oss!

Därför bjuder vi på fika och kommer att lotta ut närvaoropriser till deltagarna.

Välkomna!

RTK StyrelseDagordning Rönninge Tennisklubbs årsmöte 14 april 2024

Tid: kl 16.00

Plats: RTK Tennisklubb, Garnuddsvägen 35, Rönninge.

1. Årsmötets öppnande

2. Fråga om mötets behöriga utlysande

3. Godkännande av dagordning

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av två justeringsmän att justera protokollet

6. Fastställande av röstlängd

7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

10. Styrelsens förslag till budget för 2024

11. Val av styrelserepresentanter enligt följande:

11.1. ordförande i styrelsen för en tid av ett år

11.2. ledamöter (6st) i styrelsen för en tid av två år

11.3. suppleanter (minst 2st) i styrelsen för en tid av ett år

12. Val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter för en tid av ett år (i detta val får inte styrelsens ledamöter deltaga)

13. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år

14. Motion som väckts av styrelsen eller som inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem minst 14 dagar före mötet (förslag om stadgeändringar eller upplösning av Rönninge TK ska vara inlämnade minst 30 dagar före mötet)

15. Utdelning av utmärkelsen Årets eldsjäl

16. Övriga frågor

17. Årsmötets avslutande